Корекційно-розвивальна робота

У 2016-2017 н. р. викладання корекційно-розвиткових проводилось відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України та санітарно-гігієничних вимог. Заняття корекції розвитку, ЛФК та логопедичні заняття проводяться у 2-й половині дня відповідними фахівцями. Головною метою корекційно-розвиткової роботи є формування  та  розвиток  пізнавальної діяльності дітей, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості дитини, мовлення, психомоторного розвитку та навичок, необхідних для подальшої соціалізації.

Актуальність занять з корекції розвитку полягає в тому, що вони забезпечують психологічний супровід дітей, який охоплює пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учнів, враховуючи при цьому індивідуальні та вікові особливості.

Мета корекційних занять полягає в активізації та стимулюванні пізнавальної діяльності, розвитку емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок. На цих заняттях вирішувались такі завдання:

–         корекція пізнавальних процесів, активізація когнітивної сфери,

–         розвиток загальної та дрібної моторики рук,

–         розвиток  просторових уявлень,

–         розвиток комунікативних умінь та навичок, розширення словникового запасу,

–         корекція емоційно-вольової сфери,

–         формування повноцінних уявлень про навколишній світ,

–         поліпшення емоційного стану учнів та загальна допомога  учням у повноцінному психічному і особистісному розвитку.

 Робота  з учнями, які мають особливі освітні потреби, здійснювалась за допомогою таких форм і методів:

–         бесіда, обговорення, переконання;

–         розгляд проблемних ситуацій (групова та індивідуальна психокорекція);

–         арт-терапія емоційних розладів;

–         образотворча діяльність;

–         ігрова психокорекція поведінки та навичок спілкування;

–         сюжетно-рольові ігри;

–         мімічні та пантомімічні етюди;

–         перегляд тематичних відеосюжетів;

–         інтелектуальні вправи, головоломки тощо;

–         конструкторські ігри;

–         лялькотерапія і казкотерапія;

–         вправи з розвитку дрібної моторики;

–         вправи тілесної регуляції, руханки.

Корекція агресивної поведінки учнів організовується вчителем за напрямками:

–         зниження рівня особистісної тривожності;

–         навчання прийнятним способам вираження свого гніву;

–         навчання технік контролю над негативними емоційними станами, а також розвиток навичок саморегуляції;

–         формування конструктивних поведінкових реакцій у проблемних для дітей ситуаціях;

–         розвиток емпатії й адекватного рівня самооцінки.

          Необхідними  компетентностями успішної соціалізації визначають критичне мислення, навички ефективного спілкування, здатність працювати в команді, уміння самостійно вирішувати проблемні ситуації, толерантність, гуманістичне світосприйняття, екологічне мислення, економічна, політична і міжкультурна грамотність, застосування інформаційних технологій.

          У свою чергу, для успішного розвитку необхідних компетентностей  є базова умова – розвиток соціального інтелекту, а саме: вміння передбачати наслідки поведінки, спираючись на розуміння почуттів, думок, намірів учасників комунікації; здібність правильно оцінювати стани, почуття, наміри людей за їх невербальними проявами; рівень мовленнєвої експресії (чутливість до характеру і мовленнєвих відтінків); здатність аналізувати важкі ситуації взаємодії людей, знаходити причини певної поведінки.

Для вирішення зазначених завдань вчитель добирає спеціальні завдання та вправи із врахуванням рівня знань та можливостей учнів з особливими потребами. Плануються і проводяться заняття за принципом навчання у співпраці, цим самим надаючи учням можливість підвищувати рівень  взаєморозуміння, взаємоспілкування, а також розвивати здібності працювати і навчатися самостійно.

Корекційні заняття умовно поділяються на:

1.                 Корекція  пізнавальної сфери, активізація розумових операцій. Мета: розвиток вищих психічних функцій (уваги, мислення, пам’яті),  усіх     видів сприймання, розвиток навичок узагальнення, абстрагування, аналізу, синтезу, порівняння, гнучкості та критичності. Вправи «Танграм», «Підрахуй та розмалюй», тест Вільямса, тематичні лото тощо.

2.                 Стратегічні ігри, мета яких полягає у розвитку навичок групової взаємодії. Учні вчаться взаємодіяти в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки.  Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Ігри «Менеджер», «УНО», «Військові навчання» тощо.

3.                 Сюжетно-рольові ігри. Розвиток комунікативних навичок.  Мета: розвиток комунікативних навичок, самоаналізу, взаємоповаги, взаємодовіри,  взаємодопомоги, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання. Корекція поведінки. Вправи «Інтерв’ю з лікарем», «Бесіда батьків з психологом», «Привид», «Магазин» тощо.

4.                 Корекція загальної та дрібної моторики рук. Мета: розвиток  дрібної  мускулатури  пальців  рук,  розвиток уяви та творчих здібностей, навичок саморегуляції. Авторські вправи «Майстер Шеф» та «Військові збори», «Заселяємо острів».

5.                 Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Мета: опанування навичками просторового аналізу, синтезу, сприйняття, уваги. Конструкторські ігри «Збери за схемою», «Лабіринт», довільне конструювання тощо.

6.                 Ізотерапія. Образотворчі вправи. Мета: творчий розвиток, розвиток дрібної моторики, поліпшення емоційного стану вправами  арт-терапії: Арт-мозаїка, «Неіснуюча тварина», «Кольори моєї любові», «Територія моєї душі.

7.                 Лялькотерапія. Казкотерапія. Мета: релаксація, емоційне розвантаження, отримання позитивного ресурсу, зниження тривожності, замкнутості, агресивності. Зняти напруження, яке виникло через страхи, досягнення психофізичного спокою. Нові враження, розвиток комунікативних навичок, формування у дітей моральних уявлень, формування соціального «Я». Ляльковий театр «Рятуємо хвору жабку», «Колобок», «Чого хоче відьма?», «Лікар Айболить».

8.                 Корекція емоційно-вольової  та  мотиваційної сфер. Розвиток рефлексії. Мета: актуалізація власних бажань та прагнень, розвиток відповідальності, цілеспрямованості, уяви. Навички саморефлексії та самопізнання. Культивування духовної, моральної рефлексії. Вправа «Модель майбутнього», «Колесо гармонії», вправи з тематичними картками тощо.

9.                 Корекція та поліпшення емоційного стану учнів. Індивідуальна корекція. Мета: психотерапевтична допомога учням    у складних ситуаціях, допомога у  повноцінному  психічному та особистісному розвитку. Розвиток здатності розуміти своє «Я» у зв’язках з іншими. Вправа реагування на агресію, «Це мені хотілося б прибрати з мого життя», «Все погане піде у сміття» тощо.

Поряд із цим кабінет для занять з корекції розвитку потребує матеріально-технічного дообладнання та покращення бази дидактичного матеріалу.

Завдяки заняттям з ритміки проводиться корекція психомоторики учнів з особливими потребами: виробляється правильна постава, хода, грація рухів, корекція загальної та дрібної моторики, моторних функцій і дихання.  Формуються рухові уміння та навички, просторові уявлення; розвиваються координація рухів, відчуття ритму, здатність відчувати у музиці, рухах, мові ритмічну виразність, розвиваються уміння сприймати музичні образи і вміти ритмічно рухатись щодо певного образу.

Складовою частиною реабілітації учнів, хворих на ДЦП та/або розумово відсталих, є заняття лікувальної фізичної культури (ЛФК). Фізичні вправи використовуються як засіб збереження організму в діяльному стані, стимуляції його внутрішніх резервів в запобіганні та лікуванні хвороб. Заняття проводяться з урахування особливостей рухового розвитку, структури дефекту та психофізичних можливостей школярів та виконують такі завдання: зміцнення здоров’я учнів, формування правильної постави; формування знань правил техніки безпеки під час заняття фізичними вправами; ознайомлення з впливом фізичного навантаження та природніх факторів загартування на організм людини; здійснення корекції недоліків фізичного розвитку та порушення психомоторики; виховання зацікавленого інтересу в учнів до фізичних навантажень, звички до систематичних занять фізичними вправами та іграми.

У більшості учнів закладу спостерігаються множинні вади розвитку, у тому числі порушення мовлення. Тому у 2016-2017 н.р. обладнано новий логопедичний центр. Він оснащений роздатковими та наочними матеріалами, масажними зондами, методичними посібниками для виправлення мовленнєвих недоліків, порушень писемного та усного мовлення, альбомами для обстеження мовлення дітей, слухомовним комп’ютерним тренажером «Світ звуків».  Використання тренажера «Світ звуків» та робота з модулем «Видима мова»  сприяє ефективності розвитку слухового сприймання дітей-логопатів.