Методична робота

Згідно з планом роботи школи-інтернату на 2016-2017 навчальний рік педагогічний колектив працював над реалізацією проблемної теми «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів з особливими потребами» (другий рік реалізації – теоретичний). Його змістове наповнення складалось з:

* аналізу стану навчально-виховного процесу: адаптація 1-х, 5-х класів; класно-узагальнюючий контроль 4-го, 10-го класів; стан викладання предметів; адміністративні контрольні роботи; виконання навчальних програм та планів тощо;

* проведення мікро-досліджень серед учителів: використовувався метод бесід, спостережень, дискусій на засіданнях ШМО та методичної ради;

* проведення анкетування серед учнів: практичним психологом проводилась робота з вивчення рівня сформованості ключових компетенцій учнів;

* обробка інформації: отримані результати були оформлені у відповідні аналітичні довідки, накази, заслухані та обговоренні на педагогічних радах, методичній раді, засіданнях ШМО, під час інструктивно-методичних нарад, в індивідуальній бесіді з педагогом;

* відповідна тематика спеціального практикуму, педагогічної ради;

Методична робота у спеціальній школі забезпечує розв’язання таких завдань:

– вивчення педагогами державних та нормативних документів про загальну і спеціальну освіту в Україні, інструктивно-методичних документів органів освіти;

– ознайомлення із теоретичними і практичними досягненнями спеціальної педагогіки та психології;

– надання педагогами інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

– вивчення вчителями і вихователями чинних вдосконалених навчальних планів і програм, підручників і посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи;

– ознайомлення із новими технологіями загальної та спеціальної освіти;

– ознайомлення із застосуванням методів навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи;

– надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки відповідно до фахового рівня.

Координувала роботу в закладі методична рада.

Планування методичної роботи включало такі основні напрямки:

–        функціонування методичної ради;

–        робота предметних методичних об’єднань;

–        робота школи молодого педагога;

–        проведення методичних оперативних нарад;

–        проведення групових та індивідуальних консультацій;

–        забезпечення самоосвіти вчителів;

–        створення творчих звітів педагогічних працівників.

Структура методичної роботи в школі побудована таким чином, щоб спонукати до педагогічної діяльності конкретного вчителя або вихователя, формувати той індивідуальний стиль, який характерний для справжньої майстерності. Домінуючою формою методичної роботи в школі є методичні об’єднання. Засідання методоб’єднання відбуваються орієнтовно п’ять-шість разів упродовж навчального року. На засіданнях розглядають нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, бібліографічні огляди тощо. Протягом 2016-2017 навчального року у закладі працювали методичні об’єднання:

– вчителів початкових класів (голова Синиціна А.В.);

– вчителів предметів природничо-математичного циклу (голова Воронцова С.П.);

– вчителів предметів філологічного циклу (голова Єременко О.А.);

– вчителів корекційно-розвиткових занять та індивідуальної форми навчання (голова Романова Т.М.);

– класних керівників (голова Кошель Я.В.);

– вихователів (голова Іванова М.Я.)

В основі роботи методичних об’єднань лежить підвищення професійної компетентності педагогів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Складовою методичної роботи є спеціальний практикум (керівник Якубіна Л.І.), головним завданням якого є поглиблення та уточнення знань педагогів зі спеціальної педагогіки, обмін досвідом з практичного застосування форм і методів корекційної педагогіки в роботі з учнями з особливими потребами.

Робота з молодими вчителями та вихователями була спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки. Задля цього продовжена робота Школи молодого педагога (керівник Черненко Л.І.).

В колективі працює 8 молодих спеціалістів, які не мають достатнього досвіду роботи в даній школі, тому виникла потреба організувати Школу молодого педагога. Робота Школи спланована і розрахована на 3 роки: складаються індивідуальні плани роботи молодих педагогів з урахуванням їх потреб і можливостей; здійснюється взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням; спільні відвідування уроків, самопідготовок досвідчених колег і їх ретельний аналіз; випереджувальне відвідування молодими педагогами уроків, що проводяться наставниками; спільне складання з молодими педагогами календарних планів, конспектів уроків, самопідготовок, позакласних заходів; надаються молодим педагогам рекомендації щодо самоосвіти, ознайомлення з науково-методичною літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів. Молоді педагоги залучаються до активної методичної та громадської роботи. Теоретичні і практичні заняття проводяться систематично. Здійснюється анкетування молодих спеціалістів. Серед різноманітних форм роботи Школи молодого спеціаліста найрезультативнішими є: відвідування самопідготовок, позакласних заходів, уроків, індивідуальні консультації, які проводили досвідчені педагоги.

З метою більш досконалого вивчення навчальних предметів методичними об’єднаннями вчителів були проведені предметні тижні та декади згідно з планом роботи школи-інтернату. Така форма роботи сприяє творчій активності вчителів та дітей, мотивує учнів до вивчення предмету через нестандартні засоби навчання, через пошукову діяльність.

Методична робота в школі була спрямована на реалізацію учнями права отримати якісну освіту, враховуючи особливості психофізичного розвитку кожного учня,  їх соціалізацію. Завдяки роботі шкільного бібліотечно-інформаційного центру як засобу покращення інформатизації закладу та набуття учнями інформаційно-комунікаційної компетенції учні мали можливість якісної підготовки до уроків та позакласних заходів, користуватися одночасно як друкованими, так і електронними джерелами інформації.

 Протягом року адміністрацією закладу згідно з планом роботи школи-інтернату було відвідано 36 уроків. За результатами контролю складено відповідні довідки. Виявлені такі загальні недоопрацювання: недостатнє використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, викладання російською мовою у тих класах, де мова викладання українська, не завжди чітко формулюється тема і навчальна мета уроку, одноманітність форм та методів навчання.

У 2016-2017 навчальному році  педагогами  школи  були проведені такі методичні заходи для вчителів міста і області:

 – педагогічна майстерня «Корекційна робота з учнями з особливими потребами» для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗОІППО (заступник директора з навчальної роботи Головань Н.І., вчителі Єременко О.А., Воронцова С.П., Марченко В.Д., Будаєва О.В., Романова Т.М., Ганоцька В.О.);

– доповідь на круглому столі для вчителів міста Запоріжжя, які працюватимуть у класах з інклюзивною освітою ЗОІППО (заступник директора з навчальної роботи Головань Н.І.).

5 педагогів закладу взяли участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень» (25-26 жовтня 2016 року, м. Київ)

5 педагогів – у семінарі «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (27 квітня 2017 року, м. Запоріжжя).

         Закладом укладено договір про співпрацю із Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, факультет Корекційної педагогіки та психології.

                Проте слід зазначити, що протягом 2016-2017 навчального року знизилась активність педагогів щодо розповсюдження свого досвіду роботи, методичних напрацювань через фахові видання або методичні Інтернет-ресурси. Жодного сертифікату щодо надрукованих робіт не було.

 


 Атестація педагогічних працівників школи-інтернату

Вирішити актуальні питання підвищення фахового рівня педагогів покликана курсова перепідготовка та атестація. Протягом 2016-2017 навчального року пройшли курсову перепідготовку на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 14 педагогів. 2 вчителя отримали другу вищу педагогічну освіту «Корекційна педагогіка», 1 вчитель ЛФК – «Реабілітаційна педагогіка», 1 вихователь отримала вищу педагогічну освіту «Початкова школа», продовжують навчання у ВНЗ педагогічного спрямування 4 педагоги. Атестація педагогічних працівників Запорізької школи-інтернату № 1 у 2016-2017 навчальному році проводилась згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників» (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 із змінами) та планом заходів школи-інтернату з її проведення.

Завданнями атестації були: активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.

Вчителі брали активну участь у загальношкільних, міських та обласних заходах, позакласних заходах, присвячених пам’ятним датам, випускали листівки, оформлювали стенди тощо.

Вся робота закладу з атестації здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів шляхом відвідування уроків, виховних заходів, впровадження критеріїв рейтингового оцінювання діяльності педагога у міжатестаційний період.

Атестації педагогічних працівників 2016-2017  навчального року підлягало 8 педагогів. На підставі рішень атестаційної комісії школи-інтернату:

–         присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

вчителю індивідуального навчання Завалій Світлані Юріївні;

педагогу-організатору Завалій Світлані Юріївні;

вчителю індивідуального навчання Олійник Ларисі Георгіївні;

вихователю Олійник Ларисі Георгіївні;

вчителю індивідуального навчання Друзєвій Олені Миколаївні;

вихователю Друзєвій Олені Миколаївні.

–         визнано такими, що відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:

«спеціаліст» вчитель музичного мистецтва Підгорна Наталія Михайлівна;

«спеціаліст» вихователь Шарабуряк Олена Алефтинівна;

«спеціаліст першої категорії» вихователь Стефанова Людмила Леонідівна.

         На підставі рішень атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 07.04.17, 14.04.17 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  Черненко Людмилі Іванівні; визнано такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання “старший учитель” вчителю математики Воронцовій Світлані Петрівні; визнано такою, що відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “вихователь-методист” Шарабуряк Олена Алефтинівна.

В методичному кабінеті школи оформлено куточок атестації, де зберігаються всі необхідні матеріали з атестації. За наслідками атестації видано наказ директора від 22.03.2017 № 124 “Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році”

 


Виконання навчальніх программ

  На виконання плану роботи школи-інтернату на 2016-2017 навчальний рік адміністрацією було проаналізовано стан виконання навчальних програм. Це питання розглядалось  на нараді при директорові.

    Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом школи-інтернату, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо виконання навчального плану і програм показало, що:

–      розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи-інтернату;

–      усі вчителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

      Змістову частину навчальних  про­грам виконано у повному обсязі. Кількість контрольних робіт, диктантів, практичних і лабораторних робіт тощо відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів.

Під час відсутності вчителів здійснювалась заміна уроків у переважній більшості відповідними фахівцями.

Впродовж навчального року видано аналітичні накази та довідки за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи-інтернату ознайомлено на інструктивно-методичних нарадах та через розміщення їх на інформаційному стенді в методичному кабінеті. Відповідно до плану роботи протягом року перевірявся стан ведення учнівських зошитів (робочих та контрольних) з предметів природничого циклу.

Уроки та виховні заходи в усіх класах мають корекційно-розвиткову спрямованість, яка стимулює в учнів розумову діяльність, пізнавальний інтерес до навчальних предметів. Це відіграє важливу роль щодо корекції розумових та фізичних вад учнів з особливими освітніми потребами. Учні в межах своїх можливостей та віку володіють необхідними знаннями з усіх предметів в рамках вимог навчальних програм. При плануванні уроків більшість вчителів приділяють значну увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, підбираючи такі методи та прийоми навчання, які б дали змогу кожній дитині оволодіти певними знаннями та навичками, особливо дітям з легкою або помірною розумовою відсталістю.

Аналіз навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основ наук задовільний. Проте слід зазначити, що окремі вчителі працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, недостатньо здійснюють диференційоване навчання, не приділяють достатньої уваги учням, що мають початковий рівень успішності, не використовують сучасні засоби навчання.

Суттєвої розбіжності між трьома роками, за якими здійснювався моніторинг, немає. Як правило, вони зумовлені вибуттям/прибуттям учнів.

 


Работа с чунями, які навчаються за індивідуальною формою

Протягом 2016-2017 навчального року індивідуальною формою навчання було охоплено 24 учні. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання індивідуальними навчальними планами передбачено викладання всіх предметів інваріантної складової із розрахунку: підготовчий-4 класи – 10 годин на тиждень, 5-9 класи – 14 годин на тиждень, 10-12 класи – 16 годин на тиждень.

13 квітня 2017 року було проведено виїзне засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації, на якому проходили обстеження 6 учнів, які навчаються за індивідуальною формою, з метою перегляду їх програми навчання.  4-м учням програма змінена, 1-й учениці залишена без змін, 1 учень направлений до соціальних служб.

Організація індивідуальної форми навчання здійснювалась на підставі наказів директора від 01.09.2016 № 161 та від 27.10.2016 № 212 «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою».

Питання стану організації навчання за індивідуальною формою стояло на внутрішньому шкільному контролі, про що складено відповідні довідки та наказ. Під час перевірки вивчались робочі та контрольні зошити учнів, альбоми для малювання, практичні роботи та поробки, щоденники, журнали індивідуального навчання.

Встановлено, що усі предмети викладаються згідно з навчальними планами та за програмами, затвердженими МОН України. Календарно-тематичні плани вчителів відповідають вимогам, містять у собі контрольні та практичні види робіт. Оцінювання знань, умінь та навичок учнів здійснюється на підставі критеріїв оцінювання із урахуванням психофізичних особливостей учнів. Тематичне, семестрове та річне оцінювання відповідає вимогам листа МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

Поряд із цим не усі вчителі використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології.

 

 

Работа школьного психолого-медико-педагогічної комісії

З метою вивчення рівня психічного розвитку учнів, визначення відповідних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації та працевлаштування учнів у школі-інтернаті функціонує психолого-медико-педагогічна комісія.

         Комісія працює згідно з планом роботи на рік. Протягом 2016-2017 н. р. відбулося 9 засідань. Під час обстеження учнів комісія керується аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку школяра. Рішення комісії щодо переведення/не переведення до іншого класу затверджується педагогічною радою.

         На початку року були обстежені діти, які зараховані до 1-х класів, з метою вивчення рівня їхньої підготовки,  адекватних умов навчання кожного з них.  Вивчено стан адаптації учнів 5-х класів.

Протягом року було обстежено 78 учнів. Переглянуто програму навчання 3-м учням. Додатково направлені на обстеження обласною ПМПК 2 учні, яким було підтверджено рекомендації ШПМПК щодо суттєвої зміни навчальних програм.

 

 


 

Аналіз роботи вчителів філологічного циклу за 2016-17 н.р.

2016/2017 н.р. МО вчителів другий рік працювало над проблемною темою:

«Формування та розвиток комунікативної компетентності учнів з особливими потребами»,   яка вирішувала наступні задачі:

 1. Продовжувати формування комунікативної компетентності на уроках та в позаурочний час з метою  адаптації учнів з особливими потребами  до соціального середовища,з метою зробити їх здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, навчити їх аналізувати і контролювати власну діяльність.
 2. Продовжити гуманізувати навчально-виховний процес,користуючись принципами педагогіки співробітництва учителя й дитини, використовувати нові інтерактивні методи роботи на уроках.
 3. Збільшити використання засобів ІКТ на уроках та під час проведення позакласної роботи з метою зацікавлення учнів та більш доступної подачі навчального матеріалу.
 4. Продовжувати застосовувати індивідуальний та диференційований підхід з орієнтацією на корекцію пізнавальної та комунікативної діяльності учнів з обмеженими можливостями.
 5. Надалі використовувати діагностичні матеріали для вивчення особливостей психофізичних й індивідуальних особливостей дітей для корекції навчальної діяльності, розвитку комунікативної компетентності(у межах другого етапу проблемної теми)
 6. Продовжувати здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів.
 7. Продовжувати й удосконалювати роботу з наступності між початковою та середньою ланками.
 8. Удосконалювати роботу по обміну практичним досвідом. Продовжити роботу над самоосвітою, накопиченням методичного матеріалу.
 9. Продовжити використовувати міжпредметні зв’язки на уроках та під час проведення позакласних заходів. Формувати у дітей національну свідомість ,виховувати патріотизм.

 

 

Згідно цієї теми та задач навчально-виховної роботи було визначено зміст роботи ШМО, визначено основні форми роботи.

Протягом року було проведено 6 засідань. Одне з проведених засідань-позачергове, на якому розглядались питання з організації та проведення тижня української мови та літератури. Учителі, які працюють у 5-х класах, вивчили рівень сформованості знань, умінь та навичок  п’ятикласників з розвитку зв`язного мовлення з метою діагностики та вивчення особливостей психофізичних  й індивідуальних особливостей дітей для корекції навчальної діяльності.

Були проведені стартові діагностичні роботи з мови на початку року.

Але вчителями не було продовжено роботу з наступності між початковою (4-А кл.) та середньою (5-А кл.) ланками. Необхідно надалі проводити роботу з послідовності й наступності між початковою та середньою ланкою.

Вчителями  враховувались вимоги часу щодо використання тестових технологій з метою підготовки учнів до ЗНО, систематично проводилось  тестування старшокласників.

Згідно із задачею передачі педагогічного досвіду з  реалізації  проблемної теми  було традиційно здійснено взаємовідвідування уроків вчителів філологічного циклу, в т.ч. уроків розвитку зв’язного мовлення.

 

Здійснюючи роботу над самоосвітою, вчителі  МО брали активну участь у роботі шкільних спецсемінарів, педрад, а також в роботі обласних семінарів.

Вчителі Кошель Я.В. та Єременко О.А. відвідали обласний тренінг-семінар «Моделювання уроку української мови в умовах сучасних комп`ютерних технологій», про що мають відповідний сертифікат. Яна Володимирівна розповіла про цей досвід на 5-му засіданні ШМО.

Єременко О.А. провела відкритий урок на тему «Твір роздум про вчинки людей» у 6-А класі в рамках обласного семінару вчителів інклюзивного навчання, який проходив на базі ЗОІППО з виїздом педагогів до нашої школи.

Використовуючи  міжпредметні зв’язки на уроках та під час проведення позакласних заходів,вчителі готувати дітей з обмеженими можливостями до адаптації у певному мовному середовищі,  до подальшої інтеграції в суспільстві,формували у дітей любов до духовних оберегів пам’яті, національну свідомість. Щодо вирішення цих задач були проведені предметні тижні :

 • українськоїмови та літератури
 • російської мови і зарубіжної літератури
 • англійської мови

Предметний тиждень української мови, літератури та українознавства відзначився низкою проведених заходів. Учні 5-12-х класів писали творчі роботи, малювали ілюстрації до художніх творів та були залучені оформлення літературно-мистецького стенду «Творчість наших учнів», роботи Інформаційного центру. За участю дітей були проведені інформаційні хвилинки «Цікаве про українське».

Всеукраїнський тиждень англійської мови був присвячений офіційному закриттю Року англійської мови в Україні.  У рамках програми заходів були проведені такі: загальношкільна лінійка, відкритий урок, декламування сонетів В.Шекспіра, виставка плакатів, присвячених пам`яті геніального драматурга.

Цього року учні нашої школи традиційно брали участь у Всеукраїнському  конкурсі з української мови ім. Т.Г.Шевченка, а також у конкурсі ім.Петра Яцика. Учні брали участь не тільки у загальношкільних олімпіадах, але й у Всеукраїнських «Олімпус» (з української мови, англійської мови).

На 6-му засіданні обговорювалися підсумки виконання  контрольних робіт, були  підведені підсумки роботи МО протягом року, аналіз педагогічної діяльності з проблемної теми. Головним чином протягом другого етапу  відстежувалось вміння працювати з текстами, взаємодіяти з людьми, навички роботи у групі, уміння володіти різними соціальними ролями у колективі,  умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;   вести діалог;брати участь у дискусіях; уміння переконувати і відстоювати свою точку зору.

 

У роботі МО  2015\2016 н.р. можна  визначити наступні недоліки:

 • Недостатньо здійснювалась робота з наступності між початковою школою та середньою ланкою.
 • Недостатньо використовуються інноваційні технології на уроках, треба більше приділяти уваги нетрадиційним формам і методам роботи з метою формування комунікативної компетенції.
 • Недостатньо відстежується робота над самоосвітою, узагальненням власного досвіду.
 • Недостатньо здійснювалася робота із обдарованими дітьми.

Виходячи з цього,необхідно визначити задачі роботи методичного об’єднання на 2017\2018 навчальний рік.

 

 

Задачі роботи МО філологічного циклу на 2017/2018н.р.

2017/2018 н.р.МО вчителів продовжує третій  рік працювати над проблемною темою:«Формування та розвиток комунікативної компетентності учнів з особливими потребами», яка повинна  розв’язати наступні задачі:

 • Продовжувати формування комунікативної компетентості на уроках та в позаурочний час з метою адаптації учнів з особливими потребами до соціального середовища,з метою зробити їх здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, навчити їх аналізувати і контролювати власну діяльність.
 • Продовжити гуманізувати навчально–виховний процес,користуючись принципами педагогіки співробітництва учителя й дитини, використовувати нові інтерактивні методи роботи на уроках.
 • Збільшити використання засобів ІКТ на уроках та під час проведення позакласної роботи з метою зацікавлення учнів та більш доступної подачі навчального матеріалу.
 • Продовжувати застосовувати індивідуальний та диференційований підхід з орієнтацією на корекцію пізнавальної та комунікативної діяльності учнів з обмеженими можливостями.
 • Здійснювати роботу за планом із обдарованими дітьми.
 • Надалі використовувати діагностичні матеріали для вивчення особливостей психофізичних й індивідуальних особливостей дітей для корекції навчальної діяльності, розвитку комунікативної компетентності(у межах другого етапу проблемної теми)
 • Продовжувати здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів.
 • Продовжувати й удосконалювати роботу з наступності між початковою та середньою ланками.
 • Удосконалювати роботу по обміну практичним досвідом. Продовжити роботу над самоосвітою, накопиченням методичного матеріалу.
 • Продовжити використовувати міжпредметні зв’язки на уроках та під час проведення позакласних заходів. Формувати у дітей національну свідомість, виховувати патріотизм.