Педагогічні ради

Педагогічна рада за 13 січня 2021 року

 

Закон України «Про освіту»

N 2145-VIII, 05.09.2017, Закон,  Верховна Рада України

Стаття 42. Академічна доброчесність

  1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
  2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об’єктивне оцінювання результатів навчання.

  1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

  1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

  1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

  1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

позбавлення академічної стипендії;

позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

  1. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
  2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

  1. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
  2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

 

 

 

 

Звіт керівника закладу за 2016-2017 навчальний рік

Протягом 2016-2017 н. р. забезпечено виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про психіатричну допомогу», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції національного виховання, постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України щодо розвитку освітньої галузі, Концепції загальної середньої освіти в Україні, національної державної програми «Освіта», «Програми розвитку і функціонування української мови», регіонального проекту «Особлива дитина», Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2015 роки, Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, наказів МОНМС «Про затвердження Плану заходів МОНМС щодо  профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії  «Стоп насильству!» на період до 2015 року», наказу МОНМС України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та інших нормативно-правових документів.

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» Запорізької обласної ради забезпечує умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей з порушенням  опорно-рухового апарату  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови проживання та утримання за рахунок держави. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Запорізька школа-інтернат № 1 за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації. Прийом учнів до школи та поділ на класи здійснюється на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічної консультації в залежності від стану різних форм органічних порушень та рівня інтелекту. В школі-інтернаті навчаються діти з відносно збереженим інтелектом, діти із затримкою психічного розвитку  та учні з розумовою відсталістю.

Загальна мета роботи закладу: реабілітація, корекція психофізичних недоліків, поліпшення соматичного здоров’я, соціальна адаптація та подальша інтеграція учнів з вадами психофізичного розвитку.

Упродовж 2016-2017 навчального року у школі-інтернаті навчалося 162 учні, які проживають у місті Запоріжжі та районах області.

Структура навчального року – семестрова.

Режим дня – охоронно-педагогічний.

Робочі навчальні плани складаються згідно з наказами МОН України та затверджуються Департаментом освіти та науки Запорізької ОДА.

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12-бальною системою. Навчання здійснювалося українською мовою.

У 2016-2017 навчальному році було укомплектовано 18 класів: І ступінь – 8 класів, ІІ ступінь – 9 класів, ІІІ ступінь – 1 клас – комплект. Серед них класів для дітей, які навчаються за програмами для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату – 9; за програмами для дітей із затримкою психічного розвитку – 2; за програмами для дітей з легкою розумовою відсталістю – 7. Середня наповнюваність класів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – 8-9 учнів, для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні із затримкою психічного розвитку – 7,  для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні із розумовою відсталістю – 6-7 учнів, що відповідає нормам.

Укомплектованість школи-інтернату педагогічними кадрами протягом навчального року слід вважати як достатньою. Освітній процес здійснювало 75 педагогічних працівників. З них 49 вчителів та 26 вихователів. Станом на 31 травня 2017 року фаховий склад педагогічних працівників такий:

без категорії – 0 педагогів (0 %)

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 23 педагогів (30%)

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 10 педагогів (13%)

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» – 22 педагоги (29%)

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 20 педагогів (27%)

мають педагогічні звання – 15 педагогів (20%).

мають дефектологічну освіту – 18 педагогів (24 %)

здобувають дефектологічну освіту – 1 педагог

сумісників – 6


Рішення позапланового засідання педагогічной ради Запорізької школи-інтернату № 1 про затвердження переліку проектів підручників для 5 класу