Методична робота

Згідно з планом роботи школи-інтернату на 2016-2017 навчальний рік педагогічний колектив працював над реалізацією проблемної теми «Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів з особливими потребами» (другий рік реалізації — теоретичний). Його змістове наповнення складалось з:

* аналізу стану навчально-виховного процесу: адаптація 1-х, 5-х класів; класно-узагальнюючий контроль 4-го, 10-го класів; стан викладання предметів; адміністративні контрольні роботи; виконання навчальних програм та планів тощо;

* проведення мікродосліджень серед учителів: використовувався метод бесід, спостережень, дискусій на засіданнях ШМО та методичної ради;

* проведення анкетування серед учнів: практичним психологом проводилась робота з вивчення рівня сформованості ключових компетенцій учнів;

* обробка інформації: отримані результати були оформлені у відповідні аналітичні довідки, накази, заслухані та обговорені на педагогічних радах, методичній раді, засіданнях ШМО, під час інструктивно-методичних нарад, в індивідуальній бесіді з педагогом;

* відповідна тематика спеціального практикуму, педагогічної ради;

Методична робота у спеціальній школі забезпечує розв’язання таких завдань:

— вивчення педагогами державних та нормативних документів про загальну і спеціальну освіту в Україні, інструктивно-методичних документів органів освіти;

— ознайомлення із теоретичними і практичними досягненнями спеціальної педагогіки та психології;

— надання педагогами інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

— вивчення вчителями і вихователями чинних вдосконалених навчальних планів і програм, підручників і посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи;

— ознайомлення із новими технологіями загальної та спеціальної освіти;

— ознайомлення із застосуванням методів навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи;

— надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки відповідно до фахового рівня.

Координувала роботу в закладі методична рада.

Планування методичної роботи включало такі основні напрямки:

—        функціонування методичної ради;

—        робота предметних методичних об’єднань;

—        робота школи молодого педагога;

—        проведення методичних оперативних нарад;

—        проведення групових та індивідуальних консультацій;

—        забезпечення самоосвіти вчителів;

—        створення творчих звітів педагогічних працівників.

Структура методичної роботи в школі побудована таким чином, щоб спонукати до педагогічної діяльності конкретного вчителя або вихователя, формувати той індивідуальний стиль, який характерний для справжньої майстерності. Домінуючою формою методичної роботи в школі є методичні об’єднання. Засідання методоб’єднання відбуваються орієнтовно п’ять-шість разів упродовж навчального року. На засіданнях розглядають нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, бібліографічні огляди тощо. Протягом 2016-2017 навчального року у закладі працювали методичні об’єднання:

— вчителів початкових класів (голова Синиціна А.В.);

— вчителів предметів природничо-математичного циклу (голова Воронцова С.П.);

— вчителів предметів філологічного циклу (голова Єременко О.А.);

— вчителів корекційно-розвиткових занять та індивідуальної форми навчання (голова Романова Т.М.);

— класних керівників (голова Кошель Я.В.);

— вихователів (голова Іванова М.Я.)

В основі роботи методичних об’єднань лежить підвищення професійної компетентності педагогів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Складовою методичної роботи є спеціальний практикум (керівник Якубіна Л.І.), головним завданням якого є поглиблення та уточнення знань педагогів зі спеціальної педагогіки, обмін досвідом з практичного застосування форм і методів корекційної педагогіки в роботі з учнями з особливими потребами.

Робота з молодими вчителями та вихователями була спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки. Задля цього продовжена робота Школи молодого педагога (керівник Черненко Л.І.).

В колективі працює 8 молодих спеціалістів, які не мають достатнього досвіду роботи в даній школі, тому виникла потреба організувати Школу молодого педагога. Робота Школи спланована і розрахована на 3 роки: складаються індивідуальні плани роботи молодих педагогів з урахуванням їх потреб і можливостей; здійснюється взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням; спільні відвідування уроків, самопідготовок досвідчених колег та їх ретельний аналіз; випереджувальне відвідування молодими педагогами уроків, що проводяться наставниками; спільне складання з молодими педагогами календарних планів, конспектів уроків, самопідготовок, позакласних заходів; надаються молодим педагогам рекомендації щодо самоосвіти, ознайомлення з науково-методичною літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів. Молоді педагоги залучаються до активної методичної та громадської роботи. Теоретичні і практичні заняття проводяться систематично. Здійснюється анкетування молодих спеціалістів. Серед різноманітних форм роботи Школи молодого спеціаліста найрезультативнішими є: відвідування самопідготовок, позакласних заходів, уроків, індивідуальні консультації, які проводили досвідчені педагоги.

З метою більш досконалого вивчення навчальних предметів методичними об’єднаннями вчителів були проведені предметні тижні та декади згідно з планом роботи школи-інтернату. Така форма роботи сприяє творчій активності вчителів та дітей, мотивує учнів до вивчення предмету через нестандартні засоби навчання, через пошукову діяльність.

Методична робота в школі була спрямована на реалізацію учнями права отримати якісну освіту, враховуючи особливості психофізичного розвитку кожного учня,  їх соціалізацію. Завдяки роботі шкільного бібліотечно-інформаційного центру як засобу покращення інформатизації закладу та набуття учнями інформаційно-комунікаційної компетенції учні мали можливість якісної підготовки до уроків та позакласних заходів, користуватися одночасно як друкованими, так і електронними джерелами інформації.

 Протягом року адміністрацією закладу згідно з планом роботи школи-інтернату було відвідано 36 уроків. За результатами контролю складено відповідні довідки. Виявлені такі загальні недоопрацювання: недостатнє використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, викладання російською мовою у тих класах, де мова викладання українська, не завжди чітко формулюється тема і навчальна мета уроку, одноманітність форм та методів навчання.

У 2016-2017 навчальному році  педагогами  школи  були проведені такі методичні заходи для вчителів міста і області:

 — педагогічна майстерня «Корекційна робота з учнями з особливими потребами» для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗОІППО (заступник директора з навчальної роботи Головань Н.І., вчителі Єременко О.А., Воронцова С.П., Марченко В.Д., Будаєва О.В., Романова Т.М., Ганоцька В.О.);

— доповідь на круглому столі для вчителів міста Запоріжжя, які працюватимуть у класах з інклюзивною освітою ЗОІППО (заступник директора з навчальної роботи Головань Н.І.).

П’ять педагогів закладу взяли участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень» (25-26 жовтня 2016 року, м. Київ)

 П’ять педагогів – у семінарі «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (27 квітня 2017 року, м. Запоріжжя).

         Закладом укладено договір про співпрацю із Національним педагогічним університетом  ім. М.П.Драгоманова, факультет корекційної педагогіки та психології.

                Проте слід зазначити, що протягом 2016-2017 навчального року знизилась активність педагогів щодо розповсюдження свого досвіду роботи, методичних напрацювань через фахові видання або методичні інтернет-ресурси. Жодного сертифікату щодо надрукованих робіт не було.