Виконання навчальних програм

На виконання плану роботи школи-інтернату на 2016-2017 навчальний рік адміністрацією було проаналізовано стан виконання навчальних програм. Це питання розглядалось  на нараді при директорові.

    Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом школи-інтернату, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо виконання навчального плану і програм показало, що:

–      розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи-інтернату;

–      усі вчителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів.

      Змістову частину навчальних  про­грам виконано у повному обсязі. Кількість контрольних робіт, диктантів, практичних і лабораторних робіт тощо відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів.

Під час відсутності вчителів здійснювалась заміна уроків у переважній більшості відповідними фахівцями.

Впродовж навчального року видано аналітичні накази та довідки за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи-інтернату ознайомлено на інструктивно-методичних нарадах та через розміщення їх на інформаційному стенді в методичному кабінеті. Відповідно до плану роботи протягом року перевірявся стан ведення учнівських зошитів (робочих та контрольних) з предметів природничого циклу.

Уроки та виховні заходи в усіх класах мають корекційно-розвиткову спрямованість, яка стимулює в учнів розумову діяльність, пізнавальний інтерес до навчальних предметів. Це відіграє важливу роль щодо корекції розумових та фізичних вад учнів з особливими освітніми потребами. Учні в межах своїх можливостей та віку володіють необхідними знаннями з усіх предметів в рамках вимог навчальних програм. При плануванні уроків більшість вчителів приділяють значну увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, підбираючи такі методи та прийоми навчання, які б дали змогу кожній дитині оволодіти певними знаннями та навичками, особливо дітям з легкою або помірною розумовою відсталістю.

Аналіз навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основ наук задовільний. Проте слід зазначити, що окремі вчителі працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, недостатньо здійснюють диференційоване навчання, не приділяють достатньої уваги учням, що мають початковий рівень успішності, не використовують сучасні засоби навчання.

Суттєвої розбіжності між трьома роками, за якими здійснювався моніторинг, немає. Як правило, вони зумовлені вибуттям/прибуттям учнів.